akaitanuki
2019年 05月に参加しました
投稿
26
フォロー中
0
フォロワー
1
体重履歴

計量を始める
58 kg
これまでの減量分: 0 kg

現在の体重
58 kg
成績: 体重に変化ありません

目標の体重
55 kg
残り: 3 kg

akaitanukiの体重の記録


akaitanukiの最近の食べ物と運動